Terugbetalen & retourbeleid

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht heeft de consument het recht aan het bedrijf mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de dag na de levering. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op rechtspersonen of op producten die een natuurlijk persoon voor beroepsmatig gebruik heeft aangeschaft. 

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bovenvermelde termijn, wordt enkel de prijs van het (de) aangekochte product(en) en de verzendingskosten terugbetaald, de retourkosten blijven ten laste van u. 

Tijdens de herroepingstermijn adviseren wij u om zorgvuldig om te gaan met de goederen en de verpakking en deze niet uit te pakken of te gebruiken, behalve voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u de goederen wenst te behouden. U bent overeenkomstig art. VI.51 van het Wetboek Economisch Recht aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van het behandelen van de goederen op een wijze die verder gaat dan nodig om de aard, kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, wordt u verzocht in de mate van het mogelijke de betrokken producten in hun oorspronkelijke staat en volledig (verpakking, accessoires, handleiding …) en in een identieke verpakking als die welke tijdens de verzending is gebruikt, terug te sturen. 

U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen door gebruik te maken van dit formulier en dit terug te sturen naar het volgende adres: Fanshop@trainworld.be 

U moet het (de) betrokken product(en) uiterlijk binnen de 14 dagen na de datum waarop u uw herroepingsrecht hebt doen gelden (via een van de twee bovenstaande kanalen) aan NMBS terugsturen naar het in artikel 1 vermelde adres.   

Voor een optimaal beheer moet bij retourzendingen een aankoopbewijs, een kopie van de factuur of de leveringsbon worden bijgevoegd. 

Wanneer het herroepingsrecht is uitgeoefend in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, zullen wij binnen de 14 dagen het bedrag terugbetalen dat u ons hebt betaald voor de aankoop van het (de) product(en). De terugbetaling wordt gedaan op het rekeningnummer dat u in uw herroepingsverzoek heeft opgegeven. 

Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht beschikt u in de volgende gevallen niet over een herroepingsrecht:  

  • de levering van volgens de specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; 
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; 
  • de levering van goederen die na levering en door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;