Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Algemeen 

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, offertes en contracten die via de NMBS-webshop (fanshop.belgiantrain.be) worden afgesloten tussen NMBS (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, nv van publiek recht, met maatschappelijke zetel in de Frankrijkstraat 56 te 1060 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0203.430.576) en haar klanten.  

Contactgegevens: 

 • Postadres: Train World, Princes Elisabethplein 5, 1030 Brussel 
 • Tel.: 02 224 74 37 
 • E-mail: Fanshop@trainworld.be 

De aanvaarding van uw bestelling vormt een contract (hierna het “Contract”) tussen u en NMBS en impliceert uw aanvaarding zonder voorbehoud van deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de “Algemene Verkoopvoorwaarden”), die steeds beschikbaar zijn en geraadpleegd kunnen worden op de bovenvermelde website en die u zullen worden toegestuurd wanneer u uw bestelling bevestigt. 

Alleen NMBS kan instemmen met een afwijking van de Algemene Verkoopvoorwaarden. 

NMBS behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden en haar producten- en dienstenaanbod te wijzigen. U erkent dat deze wijzigingen u tegenstelbaar zijn.  

Indien NMBS geen gebruik maakt van een recht of rechtsmiddel waarover ze krachtens het toepasselijke recht beschikt of dat niet onmiddellijk doet, kan dit niet-handelen of deze vertraging in geen geval worden beschouwd als een afstand van rechten, noch als een wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden. 

Indien een van de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden door een bevoegde autoriteit of door een wettelijke of reglementaire bepaling nietig of zonder gevolg wordt verklaard, wordt deze bepaling als ongeschreven beschouwd, zonder dat dit invloed heeft op de geldigheid van de andere bepalingen. NMBS zal deze bepaling vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de betwiste bepaling zo dicht mogelijk benadert.  

ARTIKEL 2 – Offerte, bestelling, totstandkoming en uitvoering van het Contract 

Door het indienen van een aanvraag of een bestelling voor producten, erkent u:   

 • in staat te zijn te contracteren in de zin van het burgerlijk wetboek; 
 • verantwoordelijk te zijn voor alle financiële verrichtingen met betrekking tot het gebruik van dit platform, inclusief die welke namens een derde partij worden verricht. 

Alvorens uw bestelling te bevestigen, dient u te controleren of het gekozen product overeenkomt met uw aanwijzingen en voldoet aan uw behoeften (type product, datum, persoonlijke gegevens …). Het is ook uw verantwoordelijkheid om te controleren of uw contactgegevens (postadres, telefoonnummer enz.) correct en volledig zijn. Eventuele foutieve informatie die u verstrekt, valt niet onder de verantwoordelijkheid van NMBS, met name in geval van laattijdige of niet-levering.  

Behoudens andersluidende bepalingen komt het Contract tot stand op de dag dat NMBS uw bestelling aanvaardt. De klant ontvangt een bevestigingsmail.  

NMBS verbindt zich ertoe de bestellingen die op de website worden geplaatst, te verwerken binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en met inachtneming van de beperkingen die in deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn vastgelegd. 

NMBS behoudt zich het recht voor een aanvraag te weigeren of op te schorten of aan bijkomende voorwaarden te onderwerpen wanneer: 

 • de in de aanvraag verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. 
 • NMBS een vorm van fraude of bedrog vermoedt, bijvoorbeeld wanneer de identiteit van de klant twijfelachtig of mogelijkerwijs onjuist is. 
 • als een product niet meer op voorraad is.

ARTIKEL 3 – Prijzen en betaling

De prijzen van de producten zijn de op de website aangegeven prijzen en zijn inclusief btw. Aanvaarde betaalmethoden zijn die welke op het gebruikte platform worden vermeld. 

De prijzen zijn inclusief leveringskosten, behalve voor bestellingen onder de 30 euro (4,50 euro toeslag voor de levering). De kosten voor verzending naar andere landen worden tijdens de bestelling aangegeven voordat deze definitief wordt gevalideerd. Het is dan nog steeds mogelijk om af te zien van de bestelling.  

ARTIKEL 4 – Levering 

De levering van de bestelde producten gebeurt in België op het door de klant opgegeven adres of in een door de klant uit de beschikbare opties gekozen leveringspunt. 

De levering vindt plaats na ontvangst van de betaling. De leveringstermijn bedraagt maximaal 30 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de betaling, tenzij NMBS en de klant een andere leveringstermijn zijn overeengekomen. 

De levering is gratis voor alle bestellingen van meer dan 30€. Voor alle bestellingen onder dit bedrag betaalt u een leveringskost van 4,5€.

ARTIKEL 5 – Herroepingsrecht 

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht heeft de consument het recht aan het bedrijf mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de dag na de levering. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op rechtspersonen of op producten die een natuurlijk persoon voor beroepsmatig gebruik heeft aangeschaft. 

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bovenvermelde termijn, wordt enkel de prijs van het (de) aangekochte product(en) en de verzendingskosten terugbetaald, de retourkosten blijven ten laste van u. 

Tijdens de herroepingstermijn adviseren wij u om zorgvuldig om te gaan met de goederen en de verpakking en deze niet uit te pakken of te gebruiken, behalve voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u de goederen wenst te behouden. U bent overeenkomstig art. VI.51 van het Wetboek Economisch Recht aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van het behandelen van de goederen op een wijze die verder gaat dan nodig om de aard, kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, wordt u verzocht in de mate van het mogelijke de betrokken producten in hun oorspronkelijke staat en volledig (verpakking, accessoires, handleiding …) en in een identieke verpakking als die welke tijdens de verzending is gebruikt, terug te sturen. 

U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen door gebruik te maken van dit formulier en dit terug te sturen naar het volgende adres: Fanshop@trainworld.be 

U moet het (de) betrokken product(en) uiterlijk binnen de 14 dagen na de datum waarop u uw herroepingsrecht hebt doen gelden (via een van de twee bovenstaande kanalen) aan NMBS terugsturen naar het in artikel 1 vermelde adres.   

Voor een optimaal beheer moet bij retourzendingen een aankoopbewijs, een kopie van de factuur of de leveringsbon worden bijgevoegd. 

Wanneer het herroepingsrecht is uitgeoefend in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, zullen wij binnen de 14 dagen het bedrag terugbetalen dat u ons hebt betaald voor de aankoop van het (de) product(en). De terugbetaling wordt gedaan op het rekeningnummer dat u in uw herroepingsverzoek heeft opgegeven. 

Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht beschikt u in de volgende gevallen niet over een herroepingsrecht:  

 • de levering van volgens de specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; 
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; 
 • de levering van goederen die na levering en door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 

ARTIKEL 6 – Garantie 

Wij besteden de grootste aandacht aan de kwaliteit van onze producten. Indien een product echter niet conform is, beschikt u over een wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de datum van levering. Bewaar daarom elk bewijs van levering (bv. afleveringsbon, traceergeschiedenis van de vervoerder, enz.) waarmee u de datum kunt aantonen waarop de garantie van 2 jaar is ingegaan.

Elk gebrek aan conformiteit dat op het ogenblik van de levering bestaat, moet ons binnen de 2 maanden na de ontdekking ervan worden gemeld.

Indien het gebrek te wijten is aan onverstandig gebruik van het artikel, een ongeval, een uitwendige oorzaak (bv. brand, waterschade,…) een gebrekkig onderhoud of normale slijtage, of wanneer de schade is verergerd doordat u het artikel bent blijven gebruiken nadat de schade werd vastgesteld, dan geldt de garantie niet. Evenmin kan er garantie verleend worden voor gebreken aan het goed veroorzaakt door wijziging van het goed door uzelf of een derde.

De garantie houdt in dat wij het artikel vervangen of herstellen, zonder kosten voor u. Indien evenwel de herstelling of vervanging onmogelijk is, buitenproportioneel is, of wanneer deze aan u ernstige overlast zou berokkenen, dan staan wij u op uw verzoek een passende prijsvermindering toe.

ARTIKEL 7 – Gebruik van de website

NMBS kan te allen tijde de werking van de website geheel of gedeeltelijk opschorten of onderbreken voor onderhoud, update of om een andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. 

NMBS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade als gevolg van het gebruik van het internet, een eventuele storing in haar systemen, het binnendringen van derden of virussen of een geval van overmacht. 

ARTIKEL 8 – Intellectuele eigendom 

De verkochte producten kunnen reproducties van auteursrechtelijk beschermde werken zijn of bevatten. Deze rechten zijn in handen van NMBS of van derden en worden niet aan u overgedragen op het ogenblik van de aankoop. 

ARTIKEL 9Persoonsgegevens 

We begrijpen dat de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk is voor u en we doen hiervoor dan ook al het nodige. We willen u onmiddellijk geruststellen! Uw persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden door NMBS, N.V. van publiek recht (Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel). We bezorgen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden die deze willen gebruiken om u hun eigen producten of diensten aan te prijzen. Hieronder kunt u gedetailleerd lezen hoe we uw gegevens wel gebruiken. 

Wanneer u beslist om ons uw persoonsgegevens te bezorgen (bijvoorbeeld door het aanmaken van een account of het bestellen van een product) bevestigt u dat u deze voorwaarden voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft doorgenomen. 

 1. Welke gegevens gebruiken we, waarvoor, aan wie kunnen we ze bezorgen en hoe lang houden we ze bij? 

Welke gegevens we gebruiken, waarvoor we de gegevens gebruiken en hoe lang we ze bijhouden wordt bepaald door de reden waarvoor we de gegevens verwerken. Meer informatie hierover vindt u door te klikken op de tekst hieronder die op u van toepassing is.  

 1. Ik wil een product kopen in de webshop 
 1. Ik mail Fanshop NMBS met een vraag of reactie 
 1. Ik ben akkoord gegaan met het ontvangen van commerciële voorstellen over de producten van de NMBS  
 1. Ik heb een Fanshop NMBS account aangemaakt 
 1. Ik bezoek de Fanshop NMBS website 
 1. Ik wil een product kopen in de webshop 

Als u een product aankoopt via de webshop verzamelt en verwerkt NMBS de volgende persoonsgegevens 

 • Naam, voornaam en adres  

In principe verwerken we minimum uw naam en voornaam, aangevuld met een adres waarop we u het product kunnen bezorgen en een factuuradres waar we u de factuur kunnen bezorgen.  

 • Emailadres en telefoonnummer 

We verwerken uw emailadres en uw telefoonnummer om u te kunnen contacteren voor de afhandeling van uw aankoop.   

 • Btw-nummer (optioneel) 
 • Bedrijfsnaam (optioneel) 

Als u beschikt over een btw-nummer en dit ingeeft bij de aankoop zullen we dit btw-nummer verwerken. 

 •  Gegevens betreffende het gebruikte betaalmiddel 

Voor elektronische aankopen (online, via een automaat of aan het loket met bankkaart) zullen we ook gegevens betreffende dit betaalmiddel verwerken. 

 De effectieve betaaltransactie wordt afgehandeld door Ingenico die in dat kader optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking. Meer informatie over hoe Ingenico uw persoonsgegevens verwerkt kan u terugvinden op de pagina’s waar u uw betaalgegevens ingeeft.  

We zullen uw persoonsgegevens verwerken om u het product en u de dienst na verkoop te kunnen bezorgen. Deze verwerking kaderen in de uitvoering in de koop-verkoopovereenkomst die u met ons afsluit.  

We zullen uw gegevens ook verwerken om onze wettelijke verplichtingen na te leven, waaronder het overmaken van uw gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van dreigende of hangende juridische procedures. Deze derden handelen als “verantwoordelijken voor de verwerking” bij het uitvoeren van deze en andere verwerkingen van de persoonsgegevens. Voor verdere informatie over deze verwerkingen, verwijzen we naar het toepasselijke beleid voor de bescherming van deze persoonsgegevens van deze derden. Daarnaast verwerken we uw gegevens om onze dienstverlening continu te verbeteren, om marktstudies uit te voeren, om fraude te voorkomen en om nieuwe producten te ontwikkelen. Het is mogelijk dat uw gegevens verwerkt worden in het kader van interne auditactiviteiten. Deze activiteiten kaderen in het legitiem belang van NMBS. Hierbij waken we er steeds over dat we uw belangen ten minste evenveel aandacht geven als de belangen van NMBS. 

Als we uw gegevens niet langer nodig hebben voor andere verwerkingen vermeld in deze privacy voorwaarden, houden we de gegevens verzameld naar aanleiding van online aankopen Fanshop NMBS*, te rekenen vanaf de datum van de aankoop, bij. 

 1. Ik heb een vraag of wil reageren op de website of een recente transactie (communicatie, aankoop)  

Om uw vraag of reactie te kunnen behandelen, verzamelen en verwerken we de volgende persoonsgegevens 

 •  Naam, voornaam  

In principe verwerken we minimum uw naam en voornaam.  

 • Emailadres 

Om u onze reactie op uw klacht of melding te kunnen bezorgen, verzamelen we ook het adres waarop we u kunnen contacteren (postadres of emailadres) of uw telefoonnummer.  

 •  Gegevens betreffende het gebruikte betaalmiddel 

Indien u een compensatie of terugbetaling vraagt zullen we ook gegevens vragen over het betaalmiddel dat u hiervoor wil gebruiken. 

 •  Andere gegevens 

Indien de specifieke kenmerken van uw vraag of reactie het vereist en we bijkomende persoonsgegevens nodig hebben of u ons deze vrijwillig bezorgt, zullen we deze gegevens gebruiken.  

We gebruiken uw gegevens om uw vraag of reactie te behandelen en, indien van toepassing, om u de gevraagde terugbetaling te bezorgen. Zonder deze gegevens kunnen we uw vraag of reactie niet evalueren.  

Daarnaast verwerken we uw gegevens om onze dienstverlening continu te verbeteren, om marktstudies uit te voeren, om fraude te voorkomen en om nieuwe producten te ontwikkelen. Het is mogelijk dat uw gegevens verwerkt worden in het kader van interne auditactiviteiten. Deze activiteiten kaderen in het legitiem belang van NMBS. Hierbij waken we er steeds over dat we uw belangen ten minste evenveel aandacht geven als de belangen van NMBS.  

Als we uw persoonsgegevens niet nodig hebben voor een verwerking die een langere bewaartermijn vereist, worden de hierboven vermelde gegevens tot twee jaar na de volledige afwikkeling van uw vraag of reactie, bijgehouden. 

 1. Ik ben akkoord gegaan met het ontvangen van commerciële voorstellen over de producten van de NMBS 

Wanneer u hebt aangegeven dat we u commerciële voorstellen mogen sturen, gebruiken we uw persoonsgegevens om u onze nieuwsbrieven en reclamecampagnes te bezorgen. Voor dit alles verzamelt en verwerkt NMBS de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam, voornaam  

In principe verwerken we minimum uw naam, voornaam om u op een correcte manier te kunnen aanspreken.  

 • Emailadres 

We verwerken deze om u de commerciële voorstellen of de enquêtes te kunnen bezorgen.  

 • Uw voorkeuren 

In bepaalde gevallen kan u ons meedelen wat uw voorkeuren zijn, zoals bijvoorbeeld de taal waarin u onze communicaties wil ontvangen, het type product dat u interesseert.  

 • Bestelgeschiedenis 

Op basis van de aankopen die u in het verleden hebt verricht of de items die u bij het online aankopen van producten in uw winkelwagen hebt geladen, kunnen we u gepersonaliseerde commerciële voorstellen doen. Om die reden houden we deze gegevens ook bij. 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om u commerciële voorstellen voor onze producten en diensten te bezorgen.  

We gebruiken uw gegevens ook om de inhoud van onze reclamecampagnes en in de toekomst zelfs onze website aan te passen aan uw voorkeuren en kenmerken. Hiervoor passen we profilering toe: op basis van de informatie die we over u beschikken delen we u in één van de marketingsegmenten die wij hanteren, in. Deze profilering heeft geen andere juridische gevolgen of impact op u: enkel de reclame die u te zien krijgt of zal ontvangen zal aangepast worden aan het segment waartoe u hoort.  

Daarnaast verwerken we uw gegevens om onze dienstverlening continu te verbeteren, om marktstudies uit te voeren, om fraude te voorkomen en om nieuwe producten te ontwikkelen. Het is mogelijk dat uw gegevens verwerkt worden in het kader van interne auditactiviteiten. Deze activiteiten kaderen in het legitiem belang van NMBS. Hierbij waken we er steeds over dat we uw belangen minstens evenveel aandacht geven als de belangen van NMBS. 

Als we uw persoonsgegevens niet nodig hebben voor een verwerking die een langere bewaartermijn vereist, worden de hierboven vermelde gegevens bijgehouden tot u ons laat weten dat we uw gegevens niet langer mogen gebruiken voor direct marketing. 

 1. Ik heb een Fanshop NMBS account aangemaakt 

Om een account te kunnen aanmaken hebben we de volgende gegevens nodig:  

 • Naam, voornaam 

In principe verwerken we minimum uw naam, voornaam om u op een correcte manier te kunnen aanspreken.  

 • Emailadres 

Dit wordt gebruikt om u te identificeren en te onderscheiden van andere gebruikers.  

 • Bestelgeschiedenis 

Via uw account kan u uw bestelgeschiedenis bekijken. Wij verwerken daarom al de bestellingen die u heeft geplaatst sinds u uw account hebt aangemaakt.  

 • We gebruiken uw gegevens om account aan te maken en er voor te zorgen dat deze account individueel is. 

Daarnaast verwerken we uw gegevens om onze dienstverlening continu te verbeteren, om marktstudies uit te voeren, om fraude te voorkomen en om nieuwe producten te ontwikkelen. Het is mogelijk dat uw gegevens verwerkt worden in het kader van interne auditactiviteiten. Deze activiteiten kaderen in het legitiem belang van NMBS. Hierbij waken we er steeds over dat we uw belangen minstens evenveel aandacht geven als de belangen van NMBS. 

Als we uw persoonsgegevens niet nodig hebben voor een verwerking die een langere bewaartermijn vereist, worden de hierboven vermelde gegevens bijgehouden tot u uw account verwijdert. 

 1. Ik bezoek de Fanshop NMBS webshop 

Bij ieder bezoek aan de webshop worden verschillende persoonsgegevens en logbestanden over u verzameld, met name uw IP-adres, de website van waaruit u naar de Website wordt doorgelinkt, de datum en duur van uw bezoek, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag en in het bijzonder de pagina’s die u bezoekt. 

Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de webshop te analyseren en te optimaliseren. Hiervoor maken we gebruik van de diensten van derde partijen, aan wie deze gegevens met dit doel worden meegedeeld. 

 1. Aan wie kunnen we uw gegevens bezorgen? 

We kunnen uw persoonsgegevens bezorgen aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen die voor NMBS als onderaannemers handelen. Zo maken we gebruik van ShopWeDo voor de effectieve afhandeling van uw bestelling.  

De onderaannemers hebben alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben voor hun taak.  

Daarnaast zijn we soms verplicht uw gegevens te bezorgen aan bevoegde autoriteiten. 

In principe bezorgen we je persoonsgegevens enkel aan natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bevinden in een land dat een beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt dat ten minste gelijk is aan wat de GDPR je in de Europese Economische Ruimte biedt. Zo kunnen onze cloud providers je gegevens in landen buiten de EER plaatsen of kan onze IT-leverancier toegang tot je gegevens krijgen vanuit Indië. In al deze gevallen zijn de nodige contractuele beschermingsmaatregelen genomen zodat je gegevens beschermd worden op een niveau dat gelijk is aan het beschermingsniveau vereist door de GDPR. Meer informatie over deze beschermingsmaatregelen kan je opvragen via dataprotectionofficer@nmbs.be. Indien we hiervan zouden willen afwijken zullen we u hiervan op de hoogte brengen en zullen we uw toestemming hiervoor vragen. 

 1. Waarmee kunnen wij u helpen betreffende uw persoonsgegevens? 
 1. U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. 
 1. U kunt van ons een overzicht ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. 
 1. U kunt ons vragen om de persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. 
 1. U kunt ons vragen om bepaalde van uw persoonsgegevens te verwijderen. 
 1. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens in een elektronisch leesbare format te ontvangen om deze te bezorgen aan een andere treinoperator. 
 1. U kunt een gegeven toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. 
 1. U kunt vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken tot bepaalde doelen. 
 1.   U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. 

U kunt u zich op elk ogenblik gratis verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Dit geldt zowel voor de gewone verwerking als voor de profilering die gebruikt wordt voor deze direct marketing. 

 1. U kunt van ons een overzicht ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.  

U hebt het recht tot inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Dit overzicht kan u helpen om na te gaan of u ook van uw andere rechten (bijvoorbeeld uw recht tot wijziging van gegevens) gebruik wil maken. 

 1. U kunt ons vragen om uw persoonsgegeven aan te passen of aan te vullen. 

 Indien u merkt dat de persoonsgegevens die we over u beschikken onjuist of onvolledig zijn, kan u ons vragen om deze aan te passen, respectievelijk aan te vullen. Dit laatste kan bijvoorbeeld nuttig zijn indien er gevolgen gekoppeld worden aan deze persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij de beoordeling of u in aanmerking komt van een korting.  

 1. U kunt ons vragen om bepaalde van uw persoonsgegevens te verwijderen.  

U hebt op basis van de privacyregels het recht om ons te vragen bepaalde gegevens te verwijderen. Dit is enkel mogelijk wanneer deze gegevens niet meer nodig zijn om een bepaald doel te bereiken. Zo kunnen we uw persoonsgegevens niet verwijderen zolang u gebruik wil maken van uw treinabonnement of wij nog betaling van openstaande bedragen (bijvoorbeeld na een overtreding) van u moeten ontvangen.   

 1. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens in een elektronisch leesbare format te ontvangen om deze te bezorgen aan een andere treinoperator.  

Op basis van de privacyregels hebt u het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt ons dus vragen om alle persoonsgegevens die u ons bezorgd heeft te ontvangen in een elektronisch formaat dat gelezen kan worden.  

 1. U kunt een gegeven toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken.  

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kan u deze te allen tijde intrekken. Afhankelijk van het tijdstip van het intrekken van uw toestemming kan dit ertoe leiden dat we bepaalde zaken niet meer kunnen bezorgen aan u.   

 1. U kunt vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken tot bepaalde doelen.  

De privacyregels verlenen u het recht om ons te vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken tot bepaalde doeleinden. Het zal echter voor ons niets steeds mogelijk zijn om aan dit verzoek te voldoen, bijvoorbeeld wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken of bijvoorbeeld in de opvolging van overtredingen. 

Momenteel maakt de NMBS geen gebruik van systemen die op basis van uw persoonsgegevens automatische beslissingen nemen die voor u juridische gevolgen voor u hebben. Mochten we gebruik willen maken van dergelijke systemen zullen we u hiervan op de hoogte brengen en u de mogelijkheid geven u tegen dit gebruik te verzetten.   

 1. Hoe kan ik dit doen? 

U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing door de “uitschrijven” button aan te klikken die u in alle direct marketing documenten zal terugvinden.  

Daarnaast kunt u ook een geschreven verzoek met bewijs van uw identiteit sturen naar NMBS Klantendienst, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel of naar privacy@b-rail.be.  

 1. Hoe beveiligen we uw gegevens?  

We hebben een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld die ons adviseert over de privacyregels en nagaat of de NMBS de privacyregels naleeft.  

Daarnaast waken we erover dat uitsluitend de personen die uw persoonsgegevens effectief moeten verwerken voor hun professionele activiteiten binnen NMBS toegang hebben tot uw gegevens.  

Voor alle belangrijke bestaande processen en alle nieuwe verwerkingsprocessen voeren we een Data Protection Impact Assessment uit waarin met de hulp van onze Functionaris voor Gegevensbescherming nagegaan wordt of de privacyregels nageleefd worden en uw persoonsgegevens steeds voldoende beschermd worden. Waar deze assessments resulteren in verbeterpunten voor ons worden deze strikt opgevolgd en moet er een oplossing voor gevonden worden vooraleer de verwerking te starten. 

We verbinden ons ertoe om alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking. Om deze veiligheid te garanderen, maken we onder meer periodieke back-ups.  

 1. Contactgegevens 

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), naamloze vennootschap van publiek recht, Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel (RPR Brussel: BE 0203.430.576).  

NMBS is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.  

U kunt ons contacteren op het volgende adres: Klantendienst NMBS, Hallepoortlaan 40 in 1060 Brussel, of een e-mail naar privacy@b-rail.be sturen. 

De dienst Data Protection Office en de Functionaris voor Gegevensbescherming van NMBS kan u contacteren via Data Protection Office NMBS, Hallepoortlaan 40 te 1060 Brussel of via dataprotectionofficer@nmbs.be. 

Als u niet tevreden bent over de manier waarop NMBS uw persoonsgegevens verwerkt en over de reactie die u van onze klantendienst en Functionaris voor Gegevensbescherming op uw klacht hebt ontvangen, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Op datum van deze publicatie waren er nog geen details bekend waar en hoe u uw klacht bij deze autoriteit moet indienen. We verwijzen u in afwachting daarvan naar de website van de Privacycommissie: www.privacycommission.be

ARTIKEL 10 – Klachten, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Uiteraard hopen we dat onze klanten 100% tevreden zijn. Niettemin kunt u, indien u een klacht heeft, contact met ons opnemen via de in artikel 1 genoemde contactgegevens. Wij zullen alles in het werk stellen om uw klacht zo snel mogelijk te behandelen.  

U kunt ook gebruik maken van een speciaal platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting. Als u gebruik maakt van het platform van de Europese Commissie, zal u een e-mailadres van NMBS gevraagd worden. Gelieve het volgende adres in te vullen: odr@belgiantrain.be. Houd er rekening mee dat dit adres uitsluitend is voorbehouden voor het gebruik van dit platform. Elk ander verzoek dat naar dit e-mailadres wordt gestuurd, zal niet behandeld worden. 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen zijn onderworpen aan het Belgische recht.   

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Verkoopvoorwaarden, wordt geregeld door de rechtbanken van Brussel, die als enige bevoegd zijn. 

Pagina-einde 

BIJLAGE: model van herroepingsformulier 

(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en te retourneren als u het contract wilt herroepen) 

– Ter attentie van Train World 

Prinses Elisabethplein 6, 1030 Brussel 

E-mail: Fanshop@trainworld.be 

– Ik/Wij (*) stel/stellen (*) u hierbij in kennis van mijn/onze (*) beslissing om het contract te herroepen met betrekking tot 

de verkoop van het onderstaande goed (*)/voor de levering van de onderstaande dienst (*) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

— Besteld op (*)/ontvangen op (*)……………………………………………………………………………………………………………. 

— Naam van de consument(en) ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

— Adres van de consument(en) ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

— Datum: 

— Handtekening van de consument(en) ……………………………………………………………………………………………….. 

(alleen in geval van kennisgeving van dit formulier op papier) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(*) Schrappen wat niet past.